Громадської організації
«АСОЦІАЦІЯ ВЕДИЧНИХ АСТРОЛОГІВ УКРАЇНИ»
Київська область – 2019 рік

«ЗАТВЕРДЖЕНО» УСТАНОВЧИМИ ЗБОРАМИ ЗАСНОВНИКІВ ПРОТОКОЛ № 01 ВІД «06» БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ

Загальні положення

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ВЕДИЧНИХ АСТРОЛОГІВ УКРАЇНИ» (далі – Організація) є добровільною, недержавною, неприбутковою громадською організацією, що об'єднує на добровільних засадах громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та напрямів діяльності, передбачених цим Статутом.

Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.

Організація має статус юридичної особи, який набуває з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», іншими нормативно-правовими актами прийнятими відповідно до цих Законів, а також цим Статутом Організації.

Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) з іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними, шляхом укладення з ними на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до чинного законодавства громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законами України.

Організація поширює свою діяльність на територію всієї України

Організаційно-правова форма Організації – громадська організація

Найменування Організації українською мовою
Повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ВЕДИЧНИХ АСТРОЛОГІВ УКРАЇНИ»;
Скорочене найменування: ГО «АВАУ»
Назва Організації англійською мовою:
Повна: «ASSOCIATION FOR VEDIC ASTROLOGERS OF UKRAINE».

Організація має право у встановленому чинним законодавством порядку мати в штаті найманих працівників, використовувати найману працю шляхом укладення трудових договорів, договорів найму. Відносини, що виникають з найманими працівниками, регулюються в межах чинного законодавства України про працю, соціальне забезпечення та соціальний захист.

Мета та напрями діяльності організації

Основною метою діяльності Організації є сприяння об'єднанню астрологів України, що свідомо гуртуються на основі знання про всесвіт, які описані у Шрімад Бхагаватам Пурані, та ведичних астрологічних писаннях, для якісного представлення Ведичної Астрології у світі, а також для сприяння наданню професійних послуг у консультуванні, навчанні, та підвищенні професіоналізму астрологів, а також задоволення суспільних, зокрема соціальних, культурних, економічних, творчих, інформаційних, інших прав та інтересів своїх членів.
Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні напрями діяльності:

Сприяння побудові в Україні Храму-Планетарію, у якому буде показана концепція ведичного світогляду;
Сприяння поширенню інформації про діяльність Організації в Україні, та обміну досвідом в цій сфері. Зокрема, шляхом видання інформаційних бюлетенів для безкоштовного розповсюдження серед населення, в мережі Інтернет, тощо;
Видання та поширення посібників та книг, які покажуть практичне застосування і піднесення якості ведичної астрології без мети отримання прибутку;
Сприяння проведенню просвітницьких програм та створенню навчального поля, для росту і розвитку учнів, консультантів і викладачів;
Сприяння у впроваджені освітніх, науково-методичних, творчих програм по формуванню інтелектуального і соціального розвитку різних верств населення України;
Розробка нових освітніх форм та технологій для якісного навчання та особистісного розвитку;
Проведення інформаційної діяльності з питань статутної діяльності Організації, зокрема поширення інформації про діяльність Організації, шляхом проведення інформаційних, культурних та освітніх заходів, розміщення публікацій в періодичній пресі, вітчизняних та зарубіжних наукових та науково-популярних виданнях, участі у створенні теле- і радіопередач, відеофільмів, інтернет – контенту, тематика яких витікає з мети і напрямів діяльності Організації;
Сприяння вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання науково-правових висновків, здійснення експертиз;
Сприяння формуванню високих стандартів духовних цінностей людини;Сприяння у підвищенні рівня духовності та моральних цінностей суспільства;
Організація та проведення просвітницьких програм з використанням різних методик для розвитку самовдосконалення людини;
Сприяння організації та проведенню просвітницьких програм з використанням різноманітних методик для самовдосконалення людини;
Сприяння у впроваджені нових освітніх, науково-методичних, творчих та інших навчальних програм по формуванню особистого та духовного розвитку різних верств населення України;
Сприяння експериментальній діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики;
Сприяння організації теле- та радіопрограм, Інтернет-ресурсів з метою розповсюдження інформації щодо роботи Організації та діяльності її членів;
Сприяння розвитку та розширенню культурних зв'язків з урядовими та з неурядовими організаціями, в тому числі антирейдерського напрямку;
Сприяння зміцненню громадянського миру та національній консолідації в державі;
Сприяння розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
Дослідження, моніторинг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, пов'язаних з основною метою діяльності Організації;
Сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших інтересів населення;
Захист законних прав та інтересів членів Організації та інших громадян;

Для досягнення своєї мети Організація у встановленому законодавством порядку має право:

Вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та напрями своєї діяльності, пропагувати свою мету (цілі);
Вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
Проводити мирні зібрання;
Засновувати засоби масової інформації, інформаційні агентства;
Готувати, друкувати та поширювати у будь-який, незаборонений законодавством спосіб, інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основоположних свобод своїх членів та інших осіб, і реалізації мети Організації;
Представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх судових установах України, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;
Виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;підтримувати прямі міжнародні контакти та Налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;
Створювати юридичні особи, а також засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети (цілей);
Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав відповідно до чинного законодавства України;
Проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з'їзди та інші публічні заходи без мети отримання прибутку від цієї діяльності;
Розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;проводити громадську експертизу та аналітичні дослідження, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;
Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
Проводити громадські розслідування порушень прав та основоположних свобод громадян;брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
Ідейно, організаційно підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні;
Укладати з іншими громадськими об'єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;
Здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
Самостійно розпоряджатися своїм майном та коштами, що залишилися після сплати податків та інших обов'язкових платежів, у відповідності із чинним законодавством України;бути, відповідно до закону, виконавцем державного замовлення;
Самостійно проводити опитування громадської думки з соціальних, економічних, гуманітарних, освітніх, просвітницьких та інших питань, та замовляти такі опитування спеціалізованим організаціям, підприємствам, установам;
Ініціювати, сприяти та проводити у порядку, передбаченому чинним законодавством України навчання та підвищення кваліфікації своїх посадових осіб та штатних працівників;мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.
Метою діяльності Організації не є одержання прибутку.

Члени організації, їх права та обов`язки

Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, та які досягли 14 років, які визнають авторитет ведичних писань про всесвіт, які описані у Шрімад Бхагаватам Пурані, та інших ведичних астрологічних писаннях, а також притримуються етикету поведінки ведичних астрологів, та визнають цей Статут і підтримують мету та напрями діяльності Організації, передбачені цим Статутом.

Прийняття в члени Організації і вихід з членів здійснюється за рішенням Голови Правління, що визначається внутрішнім положенням, яке затверджується Правлінням за поданням Голови Організації.

Прийняття в члени Організації здійснюється Правлінням на підставі особистої письмової заяви, та фотокопії документа що підтверджує особу (паспорт), та вступного внеску на оплату членського квитка та оформлення документів. Заява про прийом в члени Організації подається на ім'я Голови Правління Організації та має бути розглянута не пізніше, ніж протягом місяця з моменту її надходження. Кандидат у члени Організації стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Правління Організації.

На підтвердження членства за рішенням Правління членам Організації можуть видаватися відповідні посвідчення. Кожен член Організацїї зобов'язаний вести чистий спосіб життя, та бути послідовником ведичного знання, брати участь у діяльності Організації, у тому числі відвідувати зібрання, брати участь у заходах, які проводяться Організацією, дотримуватись та виконувати вимоги Статуту і внутрішніх документів органів управління.

Члени Організації можуть сплачувати вступні, добровільні та членські внески. Рішення про необхідність сплати вступних та членських внесків, а також їх розмір окремо приймає Правління Організації. Члени Організації вправі за власним бажанням здійснювати добровільні внески на адресу Організації в майновій та/або грошовій формі.

Член Організації припиняє своє членство в Організації шляхом подання особисто заяви на ім'я Голови Правління Організації. Членство в Організації припиняється з моменту подання заяви про вихід із Організації, окрім Голови Правління Організації, членство в Організації якого припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови Правління Організації.

Член Організації вправі подати заяву про вихід як особисто, або надіслати поштою заяву, що засвідчена нотаріусом. Членство в Організації автоматично припиняється в разі: визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною; смерті або оголошенням фізичної особи померлою.

Правління Організації має право виключити члена Організації зі складу членів Організації у випадках: якщо діяльність члена Організації суперечить меті Організації, перешкоджає її досягненню; систематичного порушення ним вимог цього Статуту; одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Організацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу; систематичного невиконання рішень керівних органів Організації або відмови від їх виконання; систематичної (два і більше разів на рік) несплати членських внесків. Всі члени Організації мають рівні права. Рішення Організації про виключення члена Організації зі складу членів Організації може бути оскаржено таким членом до Загальних зборів Організації та/або суду.

У випадку добровільного виходу або виключення з Організації кошти та інше майно, внесені до Організації її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Члени Організації мають право: одержувати інформацію про діяльність Організації, отримувати програми розвитку та звіти про діяльність Організації; обирати та бути обраним до статутних органів Організації; вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов'язані з її діяльністю; оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації; припинити своє членство в Організації на підставі поданої заяви.

Члени Організації зобов`язані: брати участь у роботі Організації; дотримуватись положень цього Статуту; виконувати рішення її керівних органів; сприяти поширенню інформації про діяльність Організації; своєчасно виконувати свої зобов'язання перед Організації; проводити просвітницьку роботу з поширення програм Організації; дотримуватися норм моралі та професійної етики; популяризувати ідеї та цілі Організації та сприяти посиленню її престижу; утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Організації і її членам; своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески. За активну участь у роботі Організації, вагомий внесок у її розвиток, членам Організації можуть присвоюватись почесні звання.

Члени Організації можуть заохочуватись також іншим, виключно не матеріальним чином, а також у порядку, передбаченому законодавствам України, представлятись до відзначення державними нагородами та присвоєння почесних звань. Почесним членом Організації за рішенням Правління Організації може бути особа, яка зробила значний внесок у розвиток Організації.

Положення про почесних членів Організації затверджується Правлінням Організації. Почесний член Організації отримує членський квиток, в якому вказано його спеціальний статус (почесний член, консультант, викладач, захисник, меценат, тощо), відповідно до Положення про членство. Почесним членам Організації надсилається програма розвитку Організації, звіти про діяльність Організації, періодичні видання, календарі, та інші матеріали, що пов'язані з роботою Організації.

Почесні члени Організації мають право проводити публічні зібрання, викладати та консультувати від імені Організації; Організація може приймати до свого складу асоційованих членів.

Міжнародна співпраця

Організація у відповідності з своїми статутними метою та напрямками діяльності, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов'язків юридичної особи. Організація: організовує обмін делегаціями, сприяє організації за участю іноземних партнерів турнірів, змагань, конференцій, виставок, ярмарок, учбово-тренувальних зборів, семінарів, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

Джерела надходження і порядок використання майна та коштів організації

Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності. Майно та кошти Організації формується за рахунок: благодійних внесків, безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних; добровільних, вступних, членських внесків членів Організації; грантів; коштів або майна, які надходять безоплатно, гуманітарної допомоги; пасивних доходів; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної допомоги; придбане в результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій; Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.

Порядок обліку, звітності та контролю

Організація та створені нею юридичні особи здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам, реєструється в органах Державної фіскальної служби та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством. Організація звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Організації. Фінансовий рік Організації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік Організації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

Внесення змін до статуту організації

Зміни до цього Статуту приймаються виключно Загальними зборами Організації. Зміни до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів
ЗАСНОВНИКИ: Шостак Сергій Георгійович, Хавунко Оксана Любомирівна, Іщенко Андрій Васильович, Станиславський Сергій Олександрович, Рева Віталій Григорович.

Статут